مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:زارعی
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم حدیث