رحلت فقیه آرام عرصه سیاست
21 بازدید
موضوع: سایر
✅در سالهای اخیر که آیت الله مقیم قم بودند بارها شاهد بودم که حدود ساعت ده صبح بعد از اتمام تدریس خارج فقه  به زیارت حضرت معصومه (س) مشرف می شدند  وگاه همان طور که به پرسش های طلبه ها پاسخ می دادند به نزدیک ضریح می آمدند ودر گوشه ای زیارت ومناجات داشتند چهره ای آرام داشت این فقیه آرام در عرصه سیاست  

✅آیت الله شاهرودی (ره )که از بیت شهید پرور بود وسالها ریاست مجلس اعلای عراق را در تبعید بر عهده داشت از بقیه السلف صالح امثال شهید صدر بود که دین ورزی را توام با رشد وپیشرفت وعدالت در جهان جدید جستجو می کرد و شهره به فقیهی نوگرا بود 

✅نوشتن مقالات مختلف فقهی ومدیر مسئولی برخی  مجلات تخصصی فقهی نشان از اهتمام ایشان به فقه به روز وکار آمد داشت وحضور او  با عنوان استاد برجسته فقه در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان رییس آن نهاد مهم بعد از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)نقطه قوت ومکانت بخش برای  مجمع تشخیص مصلحت بود 

✅مشی اعتدالی واخلاق محور  این فقیه سیاسی درس بزرگی برای همه اهل سیاست است که باید آن را الگوی خودسازنند چرا که افراط وتفریط ها واخلاق سوزی ها  آفات ویرانگر امروز سیاست واجتماع ماست وقطعا فقدان چنین بزرگانی برای جامعه وسیاست خلا آفرین است 
✅ امید که جامعه وسیاست ورزان ما این خلاها را با حرکت در جهت آرمان اعتدال علوی واخلاق محمدی پر کنند ونگذارند افراطیون وتند روان وبداخلاقان سیاسی در نبود چنین شخصیت هایی کشور وجامعه را به مسیر های نادرست وناایمن بکشانند .
درود ورحمت خداوند بر آن عالم مجاهد ومجتهد مهاجر به سوی پروردگار باد