آیت الله شبیری وگامی در تحول رساله نویسی
27 بازدید
موضوع: جامعه شناسی


✅چند روز پیش در کتابفروشی حرم حضرت معصومه (س) چاپ جدید رساله آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را دیدم که با تغییراتی درشیوه رساله نویسی  برخوردار از متنی به روز وقابل فهم تر برای  مخاطب عام بود

✅ بعد از تغییراتی که در دوره مرجعیت آیت الله العظمی بروجردی در رساله نویسی پدید آمد و در سال ۱۳۳۵ شیخ علی‌اصغر کرباسچیان رساله‌ای  فارسی مطابق با فتاوای آیت‌الله بروجردی  نوشت وبا تایید ایشان به چاپ رساند تا به امروز که بیش از شصت سال ازآن  تحول می گذرد  تغییر وتحول عمده ای در سبک نگارش رساله ها به وجود نیامده بود وهمان سبک  تا به امروز ادامه داشته است

✅ البتّه مرحوم بی آزار  شیرازی در دهه شصت با محوریت کتاب تحریر الوسیله امام خمینی  در چند جلد مسائل اقتصادی واجتماعی وعبادی را  تدوین نمود ولی آن دیگر عنوان توضیح المسائل نداشت و در شمار رساله عملیه  محسوب نمی شود 

✅وایرادمهم رساله نویسی  چند دهه اخیر نوعی دشواری در فهم وعدم برقراری رابطه آسان با توده وحتی اقشار بامتوسط تحصیلات بوده است

✅ اما در رساله جدید آیت الله شبیری بخش مهمی از این اشکالات مرتفع شده است ورساله  با سبک وسیاق آموزشی  وبرخوردار از نمایه و نظم ونسق کتاب های برخوردار از استانداردهای آموزشی است که خواننده را برای مطالعه ترغیب می کند ومطالب منظم وبا حذف امور اضافی وغیر لازم وگیج کننده برای مخاطب عام تدوین شده است

 ✅علاوه بر این به  خاطرطرح با دسته بندی مطالب و نمایه زنی  وبرجسته سازی کلمات کلیدی در آغاز  هر مساله  زمینه  در یاد ماندن مسائل فقهی را فراهم ساخته و گامی مهم در  روز آمد نمودن فرم وظاهر وسبک نگارش رساله های علمیه به شمار می رود

✅امری که ضرورت انجام آن از چندین سال پیش احساس می شد وخود حقیر از مقلدان  حتی دانشگاهی مراجع شنیده بودم که از نثر وسبک وسیاق رساله ها گلایه داشتند وبه نظر می رسد این رساله تا حدود زیادی نواقص در فرم  را برطرف ساخته است واین نو آوری که  حاصل فکر ونظر جمعی است   وبا همکاری مرکز فقهی امام محمد باقر(ع) پدید آمده وبه تایید آیت الله شبیری رسیده  است گام  مهمی در به روز آمد نمودن  رساله نویسی  به شمار می رود 

✅ وحسن سلیقه وتوجه به مخاطب عام و عنایت به نظرات کارشناسی در سبک نوشتاربه روز و جسارت تغییر حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این زمینه  ستودنی است

 ✅نکته مهم دیگر عنوان روی جلد رساله است که مثل چاپ های پیشین بدون هیچ لقب وعنوانی تنها نام ساده  مرجع بزرگوار ذکر شده است (سیّد موسی شبیری زنجانی )واین بر وزانت وجذابیت ودلربایی کتاب وصاحب اثر  افزوده است