ماه صبر وسکوت
23 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

✅خدایی که نزدیک است وصدای دعا کنندگان را می شنود *این آیه در کنار وبلافاصله پس از آیه ای که  بیان حکم روزه رمضان را می کند در قرآن  آمده است واین اتصال وهمراهی نزدیک می رساند که روزه داری از مهم ترین خصائصش نزدیک ساختن انسان به ساحت الهی است

 ✅در روزه مهم ترین مشغله انسان یعنی خوردن ونوشیدن در روز تعطیل می شود ودرواقع ساحت حیوانی آدمی محدود می شود وفرصت بروز وظهور ساحات دیگر او فراهم می آید واین جاست که انسان  وجود خداوند را بهتر وبیشتر حس می کند خدایی که مجرد محض است وهیچ تعلق مادی ندارد وانسان نزدیک شده به تجرّد از مادیت، به تبع راحتر خداوند متعال  آن مجرد تام را حس می کند

✅ البته در رمضان در کنار پرهیز خوراکی باید به پرهیز های دیگر نیز بهاء دهیم که از مهم ترین آنها پرهیز از پرگویی و رساندن گفتار به حداقل ممکن است گفتار گرچه خصیصه انسانی است وقدماء فلاسفه فرق انسان وحیوان را در قوه سخن گویی می دانستند اما در رمضان فقط فاصله گرفتن از حیوانیت مطرح نیست بلکه بالاتر دور شدن از ساحت گناه ولغزش نیز مورد نظر است 

✅زبان وگفتار از ابزارمهم گناه است وتمرین به بند کشیدن زبان در رمضان درواقع تمرین دوری از لغزش است البته گناه زبان منحصر در دروغ وغیبت وتهمت وامثال آن نیست بلکه حتی پرگویی در امور مباح نیز چون موجب قساوت وتاریکی دل می شود مذموم است وحضرت امیر دربیانی بلند فرمود :

آنكس كه زياد سخن مى گويد زياد اشتباه مى كند و آنكس كه زياد اشتباه كند حيائش كم مى شود و كسى كه حيائش كم شود تقوايش نقصان مى يابد و كسى كه تقوايش نقصان يابد قلبش مى ميرد **

✅اساسا رمضان ماه صبر وسکوت است دو مهمی که به خصوص درجهان جدید بشدت مورد انکار وغفلت قرار گرفته اند وبیش از هر زمان بدانها محتاجیم از خصوصیات جهان امروز شتاب وعجله وهمچنین تکثر وتنوع موج ها وصدا هاست که دراطراف ما پراکنده است وغفلت های غلیظ بر دل ما می کشد

 ✅لذا در رمضان بهتر است در کنار صبوری ، هم کم بگوییم وهم کم خودرا در معرض امواج وصداها وپرگویی ها قراردهیم بگذاریم روح و جان در سکوت خود خود را بیابد واز پژمردگی حاصل از کثرت ارتباطات روزمره وتعلقات بی پایه خودرا برهاند ودراین سکوت  صدای خدا را بشنود  واستجابت او که همان پاسخ ندا ونجوای دل است را حس کند 

✅ در ادامه آیه ای که در آغاز بحث آوردم قرآن می گوید :خدا دعای آنان که اورا می خوانند را اجابت می کند. ومهم ترین اجابت وجواب دادن همین است که دعا کننده این قابلیت را می یابد که صدای الهی را حس کند اجابت قبل از آن که به معنای بر آوردن حاجت باشد به معنای اصل پاسخ دادن است وکسی که در سکوت وخلوت خود نفس پاسخ خدا را می شنود آن قدر غرق سرور وبهجت می شود که دیگر حتی به اجابت عملی وبر آوردن حاجت وخواسته خود اهتمام نمی ورزد ونفس مکالمه درونی او با خدا یعنی حس  گفت وشنید  هردو  لذت بخش ترین امر برایش خواهد بود 

* بقره /۱۸۶
 ** نهج البلاغه ،حکمت ۳۴۹