مطهری و روشنفکری دینی
59 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2014 8:39:00 AM
موضوع: سایر

1- مطهری عالمی دینی است که در عین تعلق به حوزه  علمیه جزیی ازجریان روشنفکری دینی نیز محسوب می شود

جریانی که در صد سال اخیر سعی کرد ه است بین دین و علم و زندگی اجتماعی  ومعنوی در عصر جدید پیوند دهد

خصیصه بارز روشنفکری دینی درد دین همراه با دغدغه انسان داشتن  است مطهری به جریانی تعلق دارد که ازسید جمال واقبال آغاز می شود وبا خود او ادامه می یابد

  2- روشنفکری دینی در مطهری از جامعیت وکمال وخلوص برخورداراست مطهری هم سواد عمیق حوزوی دارد هم زمان شناس است

 وهم اهل انصاف و نقد پذیر و مهم ترازهمه دارای جان پرسشگر و روح بی تاب دریافتن پاسخ های دقیق وعلمی برای معضلات فکری ودینی جامعه

اما متاسفانه بعد ازاو خصوصادر سال های اخیر  جریان  روشنفکری دینی به دلائل متعدد دچار افت وافول می شود

و بعد از مطهری جریان اصیل روشنفکری دینی از طرفی دچار نوعی تک بعدی گری  و از طرف دیگر به جای برقراری رابطه بین  دونهاد مهم حوزه ودانشگاه به نوعی به عنصری برای ایجادتفرقه بدل می شود

3-  دلائل ضعف وافول روشنفکری دینی درسال های اخیر متعدد است که برخی از آنها به کم کاری وکم توجهی عالمان حوزوی  به ابن مقوله بازگشت دارد و برخی از ایرادات متوجه عالمان و اندیشمندان  دانشگاهی است  

اما در طیف حوزویان مشکل یشتر از آنجا آغاز گردید که  بعداز انقلاب حوزه و شخصیت های علمی حوزه  به خاطر عمده شدن وا ولویت یافتن مسائل سیاسی کمتر دغدغه تلاش متفکرانه برای ادامه دادن راه مطهری  را داشتند 

و درجانب  روشنفکران دینی دانشگاهی  نیز آنان بعضا به خاطر اتخاذ برخی مواضع سیاسی معاندانه با نظام و همچنین اعتماد بیش از حد به اندیشه های غربی وتاثیر پذیری از آنها  به تضعیف جریان روشنفکری دینی کمک کردند

 4-  حیات روشنفکری دینی برای جامعه ما ضرورت انکار ناپذیر است ودلسوزان باید برای احیاء دوباره آن تلاش کنند

چرا که روشنفکری دینی همواره پلی بین حوزه ودانشگاه بین دین و علم بین انسان و ایمان بوده است

قوت وکمال این واسطه در واقع قوت جامعه و معرفت دینی را باعث می شود و ضعف و حذف آن آسیب جدی به معرفت پویای دینی از طرفی وجامعه فرهنگی از سوی دیگر وارد می کند

و  این حلقه مفقوده می تواند بسیاری از بحران ها ومشکلات علمی فرهنگی واجتماعی سیاسی را برطرف کند

همان طور که وجود و قوت وجامعیت و اتحاد آن  در دوره انقلاب باعث پیروزی انقلاب شد  ما به هردو طیف روشنفکردینی حوزوی و دانشگاهی و همین طور به ارتباط وهمدلی این دو سخت نیازمندیم