تقلید محققانه
77 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2014 8:27:00 AM
موضوع: مدیریت

استاد جوادی آملی در درس تفسیر خود تعبیر زیبا وحکیمانه ای داشتند و آن این که مومن در تقلید خود نیز محقق است

ایشان با تکیه واستناد به آیات قران در اتباع عالمانه می فرمود ( جامعه ایمانی در همه امور محققانه عمل می کند آن که پیشرو است محققانه هدایت می کند وآن که مقلد وپیرو است نیز محققانه پیروی می کند)

 این نگاه به جامعه دینی وایمانی هم عقل نواز است وهم منظر زیبایی از حیات اجتماعی را به تصویر می کشد

در فضایی که از سویی برخی روشنفکران سکولار اندیش اصل واساس تقلید وپیروی را زیر سئوال می برند .واز سوی دیگر عده ای   فقط بر پیروی و تقلید صرف پافشاری می کنند،

تبیین دقیق ودرست موضع قرآن کریم آن هم از زبان عالمان به زبان وفرهنگ قرآن چون استاد جوادی املی نوری بر دلها وشوقی بر قلب های جویندگان حقیقت می افکند.

 تقلید و پیروی محققانه یعنی اولا مومن به دلیل تعصب وحب وبغض فردی وگروهی تابع کسی نیست

بلکه به خاطر حکم عقل وایمان  در پذیرش و اطاعت از آگاهان پیرو ومدافع کسی وصاحب اندیشه ومعرفتی است

 ثانیا پایبندی به این پیروی  نیز وابسته به حفظ حریم تحقیق از سوی هدایت کننده اوست واگر ببیند که کسی که بناست حرف و مشی و هدایت محققانه داشته باشد

 خود از جاده تحقیق وحق محوری خارج گشته دیگر پیروی و اطاعت و دفاع معنای خود را ازدست می دهد

 وهمچنین هدایت گران وکسانی که حرفشان مطاع ومتبوع جامعه است این مقام و موقعیت را مدیون حق محوری وحق جویی می دانند

 ومی دانند که اگر از مسیر حق منحرف شوند نباید توقع پیروی و همراهی مومنان را باخود داشته باشند

 همین باعث می شود که در جامعه حقیقتا دینی هم هادیان جامعه مقید باشند که سخن محققانه بگویند و راه وروش حق و عدل را زیر پا نگذارند

وهم توده مردم سخنی را می شنوند که از سر حقیقت جویی وعدالت طلبی ادا شده است

 در چنین و ضعی  جامعه داری، توام رشد و حرکت خواهد بود واین موضوع اگر درهمه عرصه های کوچک وبزرگ حیات اجتماعی ما پیاده شود

و همه پیروی ها با قید علم وشرط تحقیق باشد بسیاری از مشکلات فرهنگی اجتماعی سیاسی ما که به خاطر جانبداری ها و پیروی های متعصبانه شکل می گیرد حل خواهد شد.

 اگر عهد وعقد های ما بر این اساس باشد به جای توجیه انحرافات و تزیین زشت کاریها ی افراد موثر در جامعه به تذکار وتذکر و توجه دادن به اصلاح آن  روی می آوریم ودر جامعه ای که اصل پذیرش تحقیقی تحقق داشته باشد

 هیچ فرد برجسته ای که سخنش تابعینی دارد فکر عوام فریبی وخلط حق و باطل را به خود راه نخواهد داد

وهیچ جمع وجناح وگروهی خودرا تاابد ملتزم به حمایت  بی قید شرط از فرد یا افرادی نخواهد دید که همه با حق عقد اخوت دائمی  دارند نه با افراد وجریان ها