هنرودین
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هنر ودین دارای محور ها ونقاط مشترکی هستند ازجمله این که هردو با فطرت انسان سخن می گویند همچنین هردو به نوعی تجلی گر جمال الهی هستند درعینیت تاریخی هم هنر ودین خدمات متقابل به هم داشته اند هنر مبلغ ومبین دین بوده ودین تعالی بخش ومعنا ده به هنر هنر ،دین، فطرت ،زیبایی