حیات حسینی
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بزرگداشت قیام امام حسین علیه السلاماز جمله جلوه های عزت بخش حیات اجتماعی ماست واین موضوع گاه از سوی مغرضان یا ناآگاهان مورد تشکیک قرار می گیرد ولذا آگاهی بخشی داراین زمینه وپرداختن به علل ووجوه وبرکات این بزرگداشت هرساله وهمچنین تبیین محور قیام امام حسین یعنی مساله امربه معروف از جمله نیازهای فکری وفرهنگی زمان است که کتاب به آنها می پردازد امام حسین ، عاشوراء ،حیات اجتماعی ،امربه معروف